Λάβετε υπόψη ότι το πραγματικό PDF του ίδιου του πιστοποιητικού δεν δημοσιεύεται στο blockchain, αλλά μάλλον ένα δακτυλικό αποτύπωμα του PDF, το οποίο αρκεί για να επιβεβαιώσει ότι το ακριβές έγγραφο έχει πράγματι δημοσιευθεί από τον εκδότη και έχει χρονική σήμανση από το blockchain του Bitcoin.

Για να δείτε εάν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό PDF στο blockchain, απλώς αποθέστε το στην περιοχή.

Πρωτότυπο πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Certificate of accomplishment ex

Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου Λευκωσίας με αλλοιωμένα μεταδεδομένα

Example of tamp certificate of Alexis Nicolaou